بایگانی ماه: دی ۱۳۹۲

دکمه مبلی

مبل چستر

دکمه مبلی چیست؟ به هر جسم فلری ، چوبی ، پلاستیکی و غیره که پارچه را به حالتی خاص نگه میدارد دکمه می گویند که در صنعت مبلمان نیز مورده استفاده قرار می گیرد.دکمه ها انواع فراوانی دارند. انواع دکمه ها در مبل سازی با توجه به شکل ظاهری و جنس دکمه ها آن ها […]